תקנון

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר שוגון
תאריך עדכון אחרון: 2.6.2019
1. כללי
1.1. אתר האינטרנט בכתובת www.shugon.co.il (להלן: "האתר"), משמש כחנות מקוונת לרכישת סוגים שונים של תיקים, מזוודות, ארנקים, מוצרי עור ומוצרי קד"ם (קידום מכירות).
1.2. האתר מופעל על ידי חברת שוגון תיקים ומוצרי עור בע"מ, ח"פ 511115834, מרחוב השקמה 19 אזור 5800191 (להלן: "החברה").
1.3. הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") והוראות מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") יחולו על כל שימוש של משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתבוצע על ידי לקוח באמצעות האתר. הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות במלואם.
1.4. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות, וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.
1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תקנון זה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ללקוח. מועד תחילת תוקפו של השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף לתקנון המעודכן.
1.6. החברה זכאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה של האתר, לרבות שינוי של כל פריט תוכן המוצג במסגרתו ו/או שיטה להעברת מידע.
1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסה לאתר ו/או למנוע כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו.
1.8. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.


2. השימוש באתר
2.1. הלקוח מאשר בזאת, כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב על פי דין. מובהר כי על הלקוח להיות בן 18 לפחות על מנת להיות כשיר לעשות שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה.
2.2. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). האמור בסעיף זה לא יחול על אדם אשר התקשר בהסכם נפרד עם החברה למכירה קמעונאית.
2.3. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ללא קבלת אישור בכתב מהחברה. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
2.5. הלקוח מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): "רובוטים", "עכבישים", "מחוללים", "וירוסים", מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר לקוח רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.
2.6. מובהר, כי החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל לקוח להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפר את תנאי השימוש ו/או אם מסר פרטים שגויים ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


3. המוצרים באתר
3.1. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להפסיק מכירה או הצגה של איזה מהמוצרים באתר.
3.2. יתכן כי מוצר המופיע באתר אזל ממלאי החברה. במקרה של ביצוע הזמנת מוצר שאזל, תפנה החברה בהקדם האפשרי ללקוח על מנת לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי.
3.3. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה לרבות לעניין גודל המוצר וצבעו.
3.4. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג "דף מידע" המכיל את פרטי המוצר, מחיר המכירה, מפרט המוצר, גודלו, השימושים שניתן לבצע בו ופרטים רלוונטיים נוספים.
3.5. מובהר במפורש, כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצרים באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד, ואינו ממצה את כל תכונות המוצרים והוראות השימוש בהם. השימוש במוצרים הינו באחריות הלקוח בלבד.


4. המחירים באתר
4.1. מחירי המוצרים באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
4.2. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
4.3. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי הוזנו על ידי הלקוח וכי הינם בתוקף במועד ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
4.4. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום ביצוע ההזמנה בפועל.
4.5. כל המחירים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים המוצעים בכל ערוץ מכירה או שיווק אחרים, לרבות על ידי משווקים מורשים.
4.6. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).


5. ההזמנה באתר
5.1. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה או סדרת הזמנות באתר. בנוסף, החברה שומרת את זכותה להגביל, למנוע ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיקבעו על-ידי החברה), כאלה שבוצעו במסגרת הזמנה או סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.
5.2. הוספת מוצרים בודדים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "עבור לעגלת הקניות".
5.3. לצורך ביצוע הרכישה באתר ניתן לבצע הרשמה לאתר באמצעות מילוי שאלון למסירת פרטים מזהים, או לחלופין ניתן לבחור באופציה של "קניה ללא הרשמה".
5.4. במסגרת הליך ההזמנה יידרש הלקוח לבחור את דרך אספקת המוצרים ואת אמצעי התשלום.
5.5. התשלום ייעשה באתר באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי או באמצעות מסירת חשבון PAYPAL או באמצעי תשלום אחר אשר יפורט באתר.
5.6. מובהר בזאת כי שירות התשלום באמצעות חשבון PAYPAL מסופק כפי שהוא ("AS IS") כשירות חיצוני על ידי חברת PAYPAL.
5.7. בעת ביצוע הזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה לחברה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
5.8. מובהר כי הצעת המוצרים באתר ו/או קליטת ההזמנה על ידי החברה אינה מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח אישור הזמנה ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.
5.9. רישומי מחשבי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
5.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.


6. אספקת והובלת מוצרים
6.1. ניתן לקבל את המוצרים הנרכשים באתר בדרכים הבאות:
6.1.1. שליח עד הבית – בעלות 35 ₪.
המשלוח יסופק ללקוח בתוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
6.1.2. איסוף עצמי בחנות החברה, רחוב השקמה 19 א.ת. אזור
בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 03-5592917 / 074-7877777.
6.2. מובהר, כי לא ניתן יהיה לשנות את דרך האספקה לאחר השלמת ההזמנה ללא קבלת אישורה של החברה, אשר עשוי להיות מותנה בתשלום נוסף או בתנאים אחרים.
6.3. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק – עיכוב הנובע מקושי ליצור קשר עם הלקוח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצרים. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו.
6.4. בעת אספקת המוצרים, בין באמצעות איסוף עצמי (בתיאום מראש בלבד) ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה וייפוי כוח מטעם בעל כרטיס האשראי, אשר שימש לרכישת המוצרים וזאת כתנאי למסירת המוצרים.
6.5. החברה תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ו/או דמי השירות ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר נקלטו ואושרו).


7. ביטול עסקה
7.1. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
7.1.1. שליחת הודעה על ידי לחיצה על הלינק ביטול הזמנה בעמוד הראשי באתר, בחירת "ביטול הזמנה" ומילוי פרטים.
7.1.2. פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-5592917 / 074-7877777
7.1.3. שליחת מייל לכתובת office1@shugon.com
7.1.4. שליחת דואר רשום לכתובת השקמה 19 אזור 5800191
7.1.5. פניה בעל פה לחברה בכתובת השקמה 19 אזור 5800191
7.1.6. שליחת פקס למספר: 03-5595415
7.2. לקוח המבקש להודיע לחברה על ביטול הזמנה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, מספר הזמנה ואמצעי התקשרות עמו.
7.3. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות המוצר (כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהזמנה או בשל כל הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, יחולו ההוראות הבאות:
7.3.1. הלקוח יפנה לחברה בהקדם האפשרי לאחר קבלת המוצר בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות לעיל.
7.3.2. החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבל אותו (במידה והמוצר סופק ללקוח במשלוח, יתואם איסוף/ משלוח של המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה). עם זיכוי הלקוח, תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).
7.4. לא ניתן לבטל עסקה כאמור לעיל למכירת טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן, כגון הדפסת סמל על המוצר.
7.5. היה וביטול ההזמנה נעשה מכל סיבה אחרת, לרבות משום שהלקוח התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את ההזמנה, יחולו ההוראות הבאות:
7.5.1. ללקוח תעמוד הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר, במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, באמצעות פניה באחת הדרכים המפורטות לעיל.
7.5.2. החזרת המוצר תיעשה בחנות החברה ברחוב השקמה 19 אזור, או באמצעות משלוח המוצר לכתובת זו.
7.5.3. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ו/או לקוח שמלאו לו 65 שנים ו/או לקוח שהוא עולה חדש (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה), יהיה זכאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, כולל בדרך דיגיטלית כגון דוא"ל או משלוח הודעה על ידי הלקוח.
7.5.4. החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, והצרכן יחזיר את המוצר, לאחר תיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה, למשרדי החברה לכתובת: השקמה 19 אזור. מובהר, כי בכל מקרה עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הלקוח ותשולם על ידו.
7.5.5. השבת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול הזמנה תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או באמצעות אמצעי התשלום אשר שימש לתשלום בעבור ההזמנה.
7.6. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, לספק את המוצרים ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, לרבות עקב גמר המלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל מועד עד לאספקת ההזמנה ללקוח. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.
7.7. מובהר כי בכל מקרה ביטול הזמנה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.


8. זכויות קניין רוחני
8.1. האתר ותוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם ("AS IS"), לצורכי מתן מידע ללקוח ולשימוש אישי של הלקוח בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
8.2. התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, עיצובים של מוצרים, שמות מוצרים, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או תחת שימוש בהרשאה) של החברה.
8.3. העתקה ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הלקוח, הינו אסור בהחלט, אלא אם כן ניתנה ללקוח הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקים והוראות של זכויות יוצרים וסימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום, חקיקה ותקנות שונות בישראל, חקיקה בינלאומית ואמנות בינלאומיות.
8.4. תוכן כאמור לעיל, סימני המסחר, שירותי המסחר וסמלילים אשר מופיעים באתר (כולם יקראו להלן: "סימני המסחר"), בין אם הם רשומים כסימני מסחר ובין אם לאו, הינם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של החברה. אין לראות בהצגת תוכן הכלול או המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הלקוח לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה, והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.


9. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
9.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הלקוח ליצור קשר ו/או "להוריד" תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות ו/או מקושרות ו/או מאוגדות ו/או מסונפות ו/או כלולות עם החברה. החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, אינם תומכים או מציגים או אחראים בכל הנוגע לאתרים אלו, ויתכן שלא בוצעה סקירה של התוכן באתרים אלו. לחברה אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ההתנהלות באתרי צדדים שלישיים. בנוסף, מובהר כי החברה אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרי צדדים שלישיים.
9.2. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול והמוצג באתרי צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים חיצוניים לאתר, ובנוסף החברה אינה בהכרח סומכת ידיה באתרים ו/או שרתים ו/או מקורות מעין אלו.
9.3. לאור האמור לעיל, החברה ממליצה ללקוח להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים, עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו. הלקוח פוטר את החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתו באתר של צד שלישי.


10. הגבלת אחריות
10.1. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס"AS AVILABLE" . ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות בחברה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט.
10.2. החברה תעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה עצמה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש על ידי הלקוח. מובהר, כי בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
10.3. בשום מקרה, החברה לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצרים ו/או לאתר ו/או לתקנון זה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של החברה לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר.


11. סמכות שיפוט והדין החל
11.1. תקנון זה והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.
11.2. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתקנון זה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.


12. שונות
12.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.
12.2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
12.3. תקנון זה אינו מהווה חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
12.4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.
12.5. היעדר תוקף של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות התקנון בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

13. פניות ובירורים
בכל נושא ועניין ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה:
שוגון תיקים ומוצרי עור,
כתובת: רח' השקמה 19, א.ת אזור 5800191
טלפון: 03-5592917 / 074-7877777
פקס: 03-5595415
office1@shugon.com

NOW TRENDING

הצג הכל
BEST SELLER
אפור כהה/ נייבי צרפתי
אפור כהה/ נייבי צרפתי
BEST SELLER
אדום/אפור/שחור
אדום/אפור/שחור
BEST SELLER
שחור
שחור
שחור